ماه: مهر ۱۳۹۷

کار درخانه با چینه ها توسط دانش اموزان دبستان شاهد سمیه بیرجند کیمیا جلالیان پور

اولین فعالیت وذوق ونشان دادن استعدا در چیدن ونشان دادن اشکال هندسی توسط دانش اموزان خوش ذوق پایه اول دبستان شاهد سمیه بیرجند

سرکار خانم

کار درخانه با چینه ها توسط دانش اموزان دبستان شاهد سمیه بیرجند سرکار خانم مهدا نخعی

اولین فعالیت وذوق ونشان دادن استعدا در چیدن ونشان دادن اشکال هندسی توسط دانش اموزان خوش ذوق پایه اول دبستان شاهد سمیه بیرجند

سرکار خانم مهدا نخعی

کار درخانه با چینه ها توسط دانش اموزان دبستان شاهد سمیه بیرجند سرکار خانم ایدا رمضانی

اولین فعالیت وذوق ونشان دادن استعدا در چیدن ونشان دادن اشکال هندسی توسط دانش اموزان خوش ذوق پایه اول دبستان شاهد سمیه بیرجند

سرکار خانم ایدا رمضانی

کار درخانه با چینه ها توسط دانش اموزان دبستان شاهد سمیه بیرجندسرکار خانم ارشین کمالی

اولین فعالیت وذوق ونشان دادن استعدا در چیدن ونشان دادن اشکال هندسی توسط دانش اموزان خوش ذوق پایه اول دبستان شاهد سمیه بیرجند

سرکار خانم ارشین کمالی

کار درخانه با چینه ها توسط دانش اموزان دبستان شاهد سمیه بیرجندسرکار خانم مهیا غلامی

اولین فعالیت وذوق ونشان دادن استعدا در چیدن ونشان دادن اشکال هندسی توسط دانش اموزان خوش ذوق پایه اول دبستان شاهد سمیه بیرجند

سرکار خانم مهیا غلامی

کار درخانه با چینه ها توسط دانش اموزان دبستان شاهد سمیه بیرجندسرکار خانم آرمیتا دولتخواه

اولین فعالیت وذوق ونشان دادن استعدا در چیدن ونشان دادن اشکال هندسی توسط دانش اموزان خوش ذوق پایه اول دبستان شاهد سمیه بیرجند

سرکار خانم آرمیتا دولتخواه

کار درخانه با چینه ها توسط دانش اموزان دبستان شاهد سمیه بیرجندسرکار خانم اسما قلی زاده

اولین فعالیت وذوق ونشان دادن استعدا در چیدن ونشان دادن اشکال هندسی توسط دانش اموزان خوش ذوق پایه اول دبستان شاهد سمیه بیرجند

سرکار خانم اسما قلی زاده

کار درخانه با چینه ها توسط دانش اموزان دبستان شاهد سمیه بیرجندسرکار خانم پرستو شاد

اولین فعالیت وذوق ونشان دادن استعدا در چیدن ونشان دادن اشکال هندسی توسط دانش اموزان خوش ذوق پایه اول دبستان شاهد سمیه بیرجند

سرکار خانم پرستو شاد