ماه: مهر ۱۳۹۴

محکومیت جنایات ال سعود توسط دانش اموزان سوم ابتدایی شاهد

دانش اموزان کلاس سوم ابتدایی شاهد در یک حرکت نمادین جنایات دولتمردان عربستان در جنایت کشتار مسلمانان در منا را محکوم  کردند

د