وزارت آموزش و پرورش
www.medu.ir
خراسان جنوبی -شهرستان سربیشه
دبستان شاهد پسران